świadczenia ZFSŚ

Świadczenia z ZFŚS – czy przysługują na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym?

22 Listopad 2023

Katalog podmiotów uprawnionych do korzystania z ZFŚS określa art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie ze wskazanym przepisem będą to: pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści (byli pracownicy oraz członkowie ich rodzin), a także inne osoby, którym pracodawca przyznał takie prawo w wewnątrzzakładowym regulaminie gospodarowania tym funduszem.
A co z pracownikami przebywającymi na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym? Czy względem tych osób zastosowano jakieś ograniczenia, czy też ich sytuacja pozostała bez zmian? Czy na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym przysługują bony świąteczne, czy innego rodzaju świadczenia o charakterze socjalnym, które są finansowane z ZFŚS? Podpowiadamy!

Czy na urlopie bezpłatnym przysługuje świadczenie socjalne?

Tak. Osoby zatrudnione w konkretnym zakładzie pracy na podstawie umowy o pracę, które w danym momencie przebywają na urlopie bezpłatnym, mają dostęp do świadczeń finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, aby te osoby również otrzymywały świadczenia socjalne, takie jak chociażby bony świąteczne, wręczane jako bożonarodzeniowe albo wielkanocne prezenty od szefa.


Czy na urlopie wychowawczym przysługują bony świąteczne i inne świadczenia z ZFŚS?

Omawiana kwestia podobnie wygląda w przypadku osób, które zdecydowały się na skorzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem. Przebywanie na urlopie wychowawczym nie pozbawia pracowników prawa do korzystania z zakładowego wsparcia socjalnego. W ramach szeroko rozumianej działalności socjalnej realizowanej przez pracodawcę, dalej może być im przyznane dofinansowanie na wypoczynek, czy działalność kulturalno-oświatową oraz sportowo-rekreacyjną.
 

Urlop bezpłatny lub wychowawczy a prawo do świadczeń z ZFŚS

Na podstawie zaprezentowanych powyżej informacji można wyciągnąć następujący wniosek: fakt, że pracownik jest na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym nie może stanowić podstawy do tego, żeby pozbawiać go prawa do korzystania ze wsparcia pochodzącego z ZFŚS – nie powinno tu być mowy o żadnym wykluczeniu, czy dyskryminacji z tego powodu. Osoby przebywające na urlopie pozostają w zatrudnieniu (stosunku pracy) i nadal mają status pracownika, co daje im możliwość otrzymywania świadczeń finansowanych ze środków zgromadzonych w formie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem jest jednak to, aby te benefity pracownicze były każdorazowo rozdysponowane na podstawie ustaleń zawartych w wewnętrznym regulaminie, a szczególnie z uwzględnieniem tzw. kryterium socjalnego, a nie tego, czy ktoś jest na urlopie bezpłatnym lub wychowawczym.
Z tymi informacjami wiąże się także kwestia dotycząca tego, że pracownicy na urlopach bezpłatnych i wychowawczych są zaliczani do przeciętnej liczby zatrudnionych w danej organizacji na takich samym zasadach, jak osoby faktycznie świadczące pracę, dlatego pracodawca ma obowiązek naliczać na nich odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.