Działalność socjalna stanowi przykład usługi świadczonej przez pracodawców na rzecz pracowników. Ustawowy obowiązek zaspokajania (stosownie do możliwości oraz panujących warunków) potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych poszczególnych członków zespołu, wiąże się z koniecznością ponoszenia przez przełożonych określonych kosztów oraz powinnością zadbania o sferę organizacyjną realizowanych w tym zakresie przedsięwzięć. Tego typu aktywności dotyczą między innymi działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, różnych form wypoczynku, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach, czy przedszkolach oraz udzielania pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej). Sprawdź, dla kogo są przeznaczone środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Komu przysługują świadczenia z ZFŚS?

Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych może korzystać dość liczna grupa uprawnionych. Na pewno będą to pracownicy zatrudnieni w danej firmie oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci i renciści, czyli byli pracownicy. O środki z ZFŚS mogą ubiegać się również osoby przebywające na urlopie wychowawczym, chałupnicy i młodociani pracownicy. Taką możliwość mają ponadto podmioty upoważnione do tego przez zakład pracy (np. samozatrudnieni lub zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych).

Co zrobić, aby skorzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Pojawia się zatem pytanie – jak korzystać z ZFŚS? Z inicjatywą powinny wychodzić osoby do tego uprawnione. W większości przypadków podejmowane przez nich działania sprowadzają się do sformułowania prośby, czyli złożenia odpowiedniego wniosku wraz z potrzebnymi oświadczeniami i załącznikami do wyznaczonej w tym celu komórki organizacyjnej firmy. Najważniejsze informacje (m.in. wymagania, wytyczne, czy termin przyznawania) dotyczące procesu dystrybucji środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajdują się w obowiązującym w konkretnej firmie wewnętrznym regulaminie. Każdy członek kadry pracowniczej powinien szczegółowo zapoznać się z treścią tego dokumentu, aby zdobyć wiedzę o przebiegu całej procedury. Rodzaj oraz wysokość przyznawanego wsparcia ustala się adekwatnie do statusu materialnego konkretnej osoby.

Środki finansowe z ZFŚS – na co można je przeznaczyć, a co jest niedozwolone?

Na jakie świadczenia socjalne można przeznaczyć środki z tego funduszu? Do konkretnych przykładów zalicza się między innymi: dofinansowanie wczasów, wycieczek pracowników i kolonii dla ich dzieci, zakup biletów do teatru lub kina oraz wejściówek na basen lub siłownię, organizację w miejscu pracy imprez o charakterze kulturalnym, wręczanie w okresie świątecznym paczek żywnościowych, bonów, czy kart podarunkowych, przyznawanie zapomogi oraz udzielanie niskoprocentowych pożyczek na cele mieszkaniowe (np. zakup mieszkania, budowę domu lub remont).

Na liście świadczeń, których nie wolno finansować środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych znajdują się: premie i nagrody okolicznościowe, dofinansowanie inicjatyw ukierunkowanych na edukację pracowników (np. szkolenia lub kursy), zapewnianie prywatnej opieki medycznej, finansowanie dojazdów do pracy, czy zakup środków trwałych.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.