Wyższe świadczenie socjalne w 2020 roku

Przedsiębiorcy korzystający z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) będą mogli odpisać o 321 zł więcej na pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych niż w roku ubiegłym, wynika ze znowelizowanej w lutym Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 rok. W praktyce oznacza to zwiększenie kwoty odprowadzanej na ZFŚS przez pracodawcę (na jednego zatrudnionego) do 1550,26 zł.

To pierwszy tak duży wzrost odpisu od wielu lat

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 zmienia ustawę z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych; zgodnie z nowym ustawodawstwem w roku bieżącym podstawę odpisu na fundusz stanowić będzie 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia z drugiej połowy 2018 roku. Dotychczas podstawa ta była wyliczana na podstawie średniej pensji z drugiej połowy 2014 roku. Przez ostatnie 8 lat podstawa odpisu była podnoszona nieznacznie – łącznie o zaledwie 177,28 zł.   Zmiany wysokości odpisu objęły również pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych). W ich przypadku odpis podstawowy będzie wynosił 50 proc. referencyjnego wynagrodzenia i wyniesie 2067,01 zł. Kwota odpisu na jednego zatrudnionego młodocianego wyniesie od 5 proc. w pierwszym roku nauki (206,70 zł) do 7 proc. w trzecim roku nauki (269,38 zł).

Na co pracodawca może przeznaczyć te środki?

Środki gromadzone w ramach ZFŚS muszą być gromadzone przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym i wykorzystane na wsparcie socjalne uprawnionych do tego pracowników. Sposób rozporządzenia zgromadzonymi środkami ściśle reguluje ustawa, zgodnie z którą warunki przeznaczania środków pochodzących z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej pracodawca określa w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pamiętać należy, że zarówno samo przyznawanie świadczeń finansowych, jak i ich wysokość powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Działalność socjalna pracodawcy finansowana ze środków ZFŚS może być przeznaczona na:
  • zakup bonów i kart przedpłaconych (takich jak Kupon Podarunkowy oraz rozwiązania oparte na kartach np. Karta Podarunkowa czy podarunkowa zbliżeniowa - czyli bezpiecznych środków płatności umożliwiających ograniczenie kontaktu z gotówką przechodzącą przez wiele rąk).
  • pomoc materialno-rzeczową lub finansową (zapomogi, kredyty,  pomoc w razie zdarzeń losowych, bony towarowe w formie kuponów lub kart przedpłaconych)
  • różne form wypoczynku (np. wczasy, kolonie, obozy, zimowiska, wycieczki),
  • działalność kulturalno-oświatową (zakup biletów wstępu na koncerty, do kina, teatru, opery, organizowanie imprez kulturalnych w zakładzie pracy itp.),
  • działalność sportowo-rekreacyjną (karnety na basen, siłownię, organizowanie zawodów sportowych i gier, w których biorą udział pracownicy i ich rodziny, zakup sprzętu oraz wyposażenie sali gimnastycznej, siłowni w firmie, pikniki, wynajem kortu tenisowego itp.),
  • opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego (tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego lub np. dofinansowywanie kosztów przedszkola, do którego chodzą dzieci pracownika).

Rozwiązanie uniwersalne

Nowe przepisy, które istotnie podnoszą kwotę odpisu, pozwalają pracodawcy wykorzystać dodatkowe środki na zwiększenie wartości podarunków wielkanocnych (przy czym pamiętać należy o zachowaniu kryterium socjalnego). Dla pracownika karty podarunkowe Sodexo to rozwiązanie uniwersalne, które daje swobodę wyboru. Można nimi płacić za zakupy w Polsce, na świecie, a także online. Karta to nowoczesne rozwiązanie, które dzięki swej formie, a w przypadku Wielkanocnej Karty Podarunkowej, również świątecznej oprawie graficznej, istotnie wpływa na to, jak pracownik zapamięta otrzymane od pracodawcy środki. Dodatkowo dzięki atrakcyjnym promocjom od Partnerów Sodexo realna wartość karty jest wyższa niż wartość przekazanych na niej środków. A to dlatego, że obdarowani otrzymują zniżki nawet do 55% w największych sieciach handlowych z wielu branż, w całej Polsce, jak i w Internecie. Zyskuje nie tylko pracownik, ale również pracodawca. Środki pochodzące z ZFŚS przekazane pracownikom na kartach podarunkowych jako świadczenie pieniężne pozwalają skorzystać ze zwolnienia z PIT do 1000 zł na pracownika rocznie (zgodnie z art. 21. ust. 1 pkt 67 Ustawy o PIT), a opłaty związane z zakupem, zasileniem i obsługą karty podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Płatności zbliżeniowe są obecnie rekomendowaną przez WHO formą płacenia za sprawunki, obok zakupów online. Dzięki unikaniu dotykania gotówki lub klawiatury bankomatów można ograniczyć przenoszenie szkodliwych drobnoustrojów czy wirusów, np. wirusa COVID-19. Przypomnijmy, że obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spoczywa na jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Ponadto według stanu na 1 stycznia 2020 roku obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub - jeśli z wnioskiem o utworzenie funduszy wystąpiła zakładowa organizacja związkowa - w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 20 do 50 pracowników.