Temat świadczeń pracowniczych jest interesujący zarówno z perspektywy osób je otrzymujących, jak i pracodawców, którzy odpowiadają za ich właściwe rozdysponowanie. Co zalicza się do tej kategorii? Jakie są rodzaje świadczeń przyznawanych pracownikom? Jak postępować, aby prawidłowo ujmować je w księgach rachunkowych przedsiębiorstw? Sprawdź najważniejsze informacje i dowiedz się, jaką rolę w tym kontekście odgrywa Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 (MSR 19).

Czym są świadczenia pracownicze?

Świadczenia pracownicze to wszystkie formy obowiązkowych oraz dodatkowych świadczeń (finansowych oraz pozafinansowych), które może otrzymać pracownik od swojego pracodawcy. Są one przyznawane w zamian za pracę wykonaną przez konkretną osobę albo z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Do świadczeń obowiązkowych zalicza się między innymi: zagwarantowanie profilaktycznych posiłków i napojów osobom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego, dofinansowanie zakupu okularów, czy pokrycie kosztów wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań pracownika. Ich obligatoryjny charakter wynika ściśle z przepisów obowiązującego prawa.

Dodatkowe świadczenia pracownicze to na przykład: dofinansowania posiłków, refundacja kosztów szkoleń i kursów, grupowe ubezpieczenie na życie, bony i karty podarunkowe (przyznawane między innymi w okresie przedświątecznym), służbowy samochód lub telefon, karnety na wydarzenia kulturalne, czy pakiety sportowe. Tego typu benefity w pracy są formą okazania wdzięczności pracownikom za wkład, jaki wnoszą w realizację swoich obowiązków zawodowych. Takie gratyfikacje to atrakcyjne narzędzie motywowania kadry pracowniczej oraz skuteczny sposób na zwiększenie wydajności całego zespołu.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości – co to takiego?

W kontekście świadczeń pracowniczych istotne znaczenie ma kwestia poprawnego ujawniania informacji na ich temat w księgach rachunkowych firmy. Związane z tym zasady, do których powinni stosować się pracodawcy, zostały szczegółowo uregulowane w dokumencie o nazwie Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19 (MSR 19).

Jest tam zwarta szeroka definicja pojęcia świadczenia pracownicze – należy podkreślić, że tworzą je nie tylko świadczenia przyznawane bezpośrednio pracownikom, ale i te przeznaczone dla osób pozostających na ich utrzymaniu np. współmałżonków, czy dzieci. Na podstawie MSR 19 można wyróżnić cztery kategorie świadczeń pracowniczych:

  • krótkoterminowe świadczenia pracownicze – między innymi są to: wynagrodzenia (wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne), płatne urlopy wypoczynkowe oraz zwolnienia chorobowe, wypłaty z zysku i premie, jak również świadczenia niepieniężne (np. opieka medyczna); podlegają one w całości rozliczeniu przed upływem 12 miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę,
  • świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia – do tej grupy zaliczane są przede wszystkim emerytury,
  • inne długoterminowe świadczenia pracownicze – są to na przykład urlopy przyznawane za osiągnięcie odpowiednio długiego stażu pracy oraz tak zwane nagrody jubileuszowe,
  • świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Świadczenia pracownicze w MSR 19 – podsumowanie

Konkretny sposób, w jaki świadczenia pracownicze mają być ujmowane w księgach rachunkowych, zależy w głównej mierze od kategorii, do której zostaną one przypisane. Wykazanie się w tym zakresie starannością i uwzględnienie fundamentalnych reguł rachunkowości to sprawdzona metoda na dokonanie prawidłowej klasyfikacji.

Wypełnij formularz już teraz!
Zainteresowała Cię nasza oferta? Wypełnij formularz poniżej, a skontaktujemy się z Tobą, by porozmawiać o Twoich potrzebach i zaproponować najnowocześniejsze i najciekawsze rozwiązania na rynku.